THE CLASS OF 2005

Moshe Azer

Eliyahu Bassman

Yitzchak (Manny) Baylis

Elliot Bazian

Aryeh Bernstein

Hillel Bierbrier

Yechiel Birnbaum

Avraham Bogachkov

Shlomo Brodie

Yehuda Leib Brown

Rafi Cohn

Netanel Dancykier

David Fertel

Moshe Fishel

Reuven Gidanian

Mordy Goldenberg

Yitzchok Goldsmith

Avraham Golish

Ari Green

Menachem Greenman

Aryeh Gross

Naftali Hanfling

Mordechai Helmreich

Pinchas Hirshman

Yossi Koff

Leibe Kohl

Noam Lazarus

Eli Lidsky

Dovid Lifshitz

Asher Lorber

Naphtali Lowy

Shlomo Minzer

Avraham Naiman

Yehuda Raskin

Yoni Renov

Max Schlesinger

Archie Shkop

Yaakov Shugarman

Tzvi Silberstein

Moshe Warsawsky

Avrumi Weitman

Raphael Wittow

Yehoshua Witty

Zach Wohl

Moshe Zakheim